Kontaktujte nás +421 917 773 412

Vyhlásenie GDPR

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa Ochrany osobných údajov, ktoré implementujeme v našej spoločnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Označenie prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov:

NANOTEC s. r. o.
Semenárska 1760
Vrbové 922 03
IČO: 36 783 579
IČ DPH: SK2022383902 Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka č. 20134/T

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov informuje dotknuté osoby, že majú:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
 1. účel spracúvania
 2. kategórie dotknutých osobných údajov
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

Žiadosti o poskytnutie osobných údajov, odvolania súhlasov so spracúvaním osobných údajov a žiadosti o výmaz osobných údajov je možné podávať v prevádzke NANOTEC s. r. o., Šteruská 792/3, Vrbové 922 03, v pracovné dni od 9.30 do 15.00 hod., kde je zároveň možné prevziať formuláre ku žiadostiam a odvolaniam. Vypísané formuláre posielajte poštou na adresu NANOTEC s. r. o., Šteruská 792/3 , Vrbové 922 03 alebo elektronickou poštou na e‐mailovú adresu: info@nanotec.sk.

Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií v súvislosti s ochranou osobných údajov

Kontaktná osoba e‐mailový kontakt telefonický kontakt
Marián Bartulák info@nanotec.sk +421 905 635 788

Kontakt orgánu dozoru

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
e‐mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa. Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v našich verejných priestoroch.


Dôvod spracúvania osobný údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame, aby sme mohli plniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov, oprávnených záujmov, ktoré sledujeme a zo zmluvných vzťahov.


Ako prevádzkovateľ informačných systémov spracúvajúcich osobné údaje spracúvame osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Súhlasu udelený žiadateľom. Osobné údaje žiadateľov o zamestnanie, s ktorými bude uzatvorená pracovná zmluva sa spracúvajú pre plnenie predzmluvných vzťahov.


Kategórie osobných údajov:
 • meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • priebeh vzdelania
 • fotografia
 • údaje zo životopisu, motivačného listu

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie

Zdrojom osobných údajov je sám žiadateľ.

Účel spracúvania osobný údajov
Osobné údaje spracúvame na účel Právny základ
Personalistika a mzdy Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Spracovania účtovných dokladov a daní Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Plnenie zákonných povinností Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl 6 odst. 1 písm. e) GDPR)
Zabezpečenie Informačnej bezpečnosti Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Zmluvné vzťahy s fyzickými osobami Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Vybavovanie sťažností Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Štatistické účely Článok 89 GDPR
Archivácia Článok 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach
Kontrolné mechanizmy Oprávnený záujem (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR), Informovaný súhlas
Cezhraničný prenos

Cezhraničné prenosy osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie štandardne neuskutočňujeme. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje dotknutých osôb prenesené do tretích krajín v rámci zamestnaneckých mobilít, ktoré umožňujú pracovné pobyty v zahraničí. K prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín môže dochádzať aj v prípade, ak dotknutá osoba požaduje zaslanie potvrdenia o zamestnávateľovi.

Osobné údaje je možné bez obmedzení prenášať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 • DACTYL s. r. o., gen. M. R. Štefánika 208/3, Vrbové 922 03, IČO: 44 847 718 (BOZP a PO)
 • Asseco Solutions, a. s., GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2, Slovensko, IČO: 00 602 311 (účtovné doklady, riadenie firemných procesov)
 • Commander Services, s. r. o., Žitná 23, 831 06 Bratislava, IČO: 51 183 455 (GPS monitorovanie služobných vozidiel)
 • EXO TECHNOLOGIES, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 36 485 161 (webhostingové služby
 • iFocus, s. r. o., Moyzesova 3, 921 01 Piešťany, IČO: 46 314 938 (marketing)
 • Poštový doručovateľ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (v obmedzenom rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa/sídlo)

Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame dovtedy, pokým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Dobu uchovávania nám určujú niektoré zákonné nariadenia a predpisy. V prípade, že dobu uchovávania nie je možné zo zákonov a nariadení určiť, určujeme dobu uchovávania prostredníctvom svojich vnútorných predpisov alebo dobu uchovávania zakotvujeme do zmlúv. Osobné údaje dotknutých osôb uchovávané na základe Súhlasu, po jeho odvolaní ďalej nespracúvame. Osobné údaje dotknutých osôb však zostávajú v niektorých informačných systémoch pre splnenie si zákonných povinností.

Zásady používania súborov cookie

Na účely správneho fungovania našej webovej stránky využíva naša webová stránka súbory cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve nášho webového sídla. Každý užívateľ prezeraním nášho webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti webového sídla
 • pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií,
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie,
Rozdelenie súborov cookie, ktoré používame: Podľa doby platnosti

Používame tzv.. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa účelu:
 • kľúčové (funkčné) cookies ‐ bez nich nemôže naše webové sídlo fungovať
 • analytické ‐ umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vieme naše webové sídlo lepšie prispôsobiť potrebám návštevníkov. Používaním funkcií Používanie alebo obmedzenie používania súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach podpory vášho prehliadača.